„SLOW CITY” JAKO MODEL ROZWOJU LOKALNEGO

ARTYKUŁ ORYGINALNY

„SLOW CITY” JAKO MODEL ROZWOJU LOKALNEGO Ewa Zadęcka 1 Więcej Ukryj 1 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie AUTOR DO KORESPONDENCJI Ewa Zadęcka

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków Economic and Regional Studies 2018;11(3):84–106 DOI:

SŁOWA KLUCZOWE

STRESZCZENIE

Przedmiot i cel pracy: Celem artykułu jest charakterystyka modelu „slow city”- założeń, uwarunkowań oraz efektów jego implementacji na gruncie polskim a także przedstawienie inteligentnych rozwiązań w wykorzystaniu zasobów własnych małych miast. Materiały i metody: Artykuł powstał w oparciu o studia i syntezę literatury polskiej i zagranicznej oraz przegląd dokumentów strategicznych polskich miast należących do Cittaslow. Wyniki: Artykuł zapełnia dotychczasową lukę w obszarze współczesnych strategii rozwoju małych miast. Opisuje model „slow city”, w oparciu o który rozwijają się małe miast należące do sieci miast Cittaslow. Prezentuje inteligentne rozwiązania w wykorzystaniu endogennych zasobów własnych małych miast. Wnioski: Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić, że model „slow city” jest przydatny w procesie rozwoju małych miast. Gwarantuje optymalne i inteligentne wykorzystanie endogenicznych zasobów małego miasta. Jednakże przegląd dokumentów strategicznych miast „slow city” pokazuje, że miasta te dotykają – jak większość małych miast, negatywne zjawiska społeczno-gospodarcze.

REFERENCJE (80)

Raport o podmiotowym model rozwoju. Globalizacja 4.0

Raport o podmiotowym model rozwoju. Globalizacja 4.0

Superdrob SA jest partnerem raportu gospodarczego „Globalizacja 4.0. Podmiotowy model rozwoju”, wydanego przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze, napisanego pod redakcją naukową dr. Tymoteusza Zycha.

„Ambicją polskich przedsiębiorców skupionych wokół Polskiego Towarzystwa Gospodarczego jest przeprowadzenie rzetelnej analizy transformacji, tak aby skutecznie kreować taką politykę gospodarczą, która wykorzysta wszystkie najlepsze doświadczenia i zasoby wypracowane od początku przemian. Chcielibyśmy, aby było możliwe odważne wykreowanie takiego modelu rozwoju, który wzmocni efektywność tej części gospodarki, jaką są polskie firmy prywatne, które w ponad 60% wypracowują bogactwo naszej Ojczyzny i skuteczniej niż sektor publiczny czy przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym pomnażają majątek narodowy”.

Tomasz Janik Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Gospodarczego

„Inteligentna podmiotowa polityka gospodarcza musi obejmować wszystkie etapy kreowania polityki publicznej. Powinna ona opierać się na pięciu filarach: 1) świadomym wpływaniu na kształt norm prawa międzynarodowego, w tym unijnego, oraz jego refleksyjnej implementacji; 2) stworzeniu konkurencyjnego otoczenia regulacyjnego, wolnego od barier rozwojowych, oraz zapewnieniu sprawnego działania wymiaru sprawiedliwości; 3) przebudowie systemu podatkowego i systemu innych danin publicznych, służącej potrzebom obywateli i przedsiębiorstw, wykluczającej dyskryminację podmiotów krajowych; 4) prowadzeniu polityki inwestycyjnej, w szczególności nastawionej na eksport, opierającej się na inteligentnym wsparciu kapitałowym sektorów gospodarki o strategicznym znaczeniu rozwojowym; 5) rozwoju polityki innowacyjnej ściśle integrującej politykę naukową i technologiczną”.

Tymoteusz Zych

Zobacz postulaty przedsiębiorców i zdjęcia z konferencji:

https://iptg.pl/postulaty-przedsiebiorcow-ptg/

Czytaj także:

SuperDrob, 25 miejsce: Złota Setka Polskiego Rolnictwa

Spotkanie Tweetup dla twórców branż spożywczej

Kontakt do działu public relations: 603 120 000, pr@superdrob.pl

Modele rozwoju w Ameryce Łacińskiej. Strategie modernizacji państw – Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

Opis

Warszawa 2017, s. 510.

Praca poświęcona jest latynoamerykańskiemu modelowi rozwoju, strategiom i koncepcjom modernizacji państw regionu na podstawie analizy doświadczeń Brazylii, Meksyku, Kolumbii i Wenezueli. Nie będzie to szczegółowy opis historii tego regionu, mimo że odwołuje się do konkretnych procesów historycznych, będzie to natomiast próba przemyślenia koncepcji rozwoju na gruncie analizy historyczno-porównawczej z perspektywy (neo)strukturalizmu. Dla myśli o rozwoju doświadczenie tych krajów stwarza doskonałe pole pogłębionej obserwacji, jak również bodziec do uzupełnienia samej teorii. Rzeczywistość tych państw jest na tyle odmienna od europejskiej czy północnoamerykańskiej, że pociągać za sobą musi istotne modyfikacje i wzbogacenie studiów nad rozwojem.

Ze Wstępu

Tomasz RUDOWSKI – doktor nauk społecznych, politolog, latynoamerykanista. Absolwent studiów I i II stopnia stosunków międzynarodowych (ISM UW) oraz studiów II stopnia kulturoznawstwa Ameryki Łacińskiej (CESLA UW). Uczestnik programu Erasmus na Universidad Autónoma de Madrid oraz stypendysta rządu Meksyku w roku 2014. W 2016 roku odbył staż na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Amsterdamskiego, a także obronił doktorat na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach rozwoju społeczno-gospodarczego państw latynoamerykańskich, historii gospodarczej Ameryki Łacińskiej oraz stosunków międzynarodowych w regionie. W swoich badaniach łączy zagadnienia związane z historią, ekonomią, polityką i kulturą Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Autor kilkunastu publikacji naukowych.

Jarosław Kułak
Jarosław Kułak

Leave a Comment